Výzvy OPŽP vyhlášené v září

23. 9. 2022

19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním

Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

PRO KOHO: veřejný sektor

 NA CO:

Realizace protipovodňových opatření

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách
 • realizace přírodě blízkých opatření
 • uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků,
 • obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů)
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně úpravy hráze
 • eliminace vodních děl, která ztratila svůj účel, příčných staveb v korytech, působících jako nevhodné povodňové překážky

Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod

 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty, vč. nezbytného trubního vedení,
 • povrchové či podzemní retenční prostory
 • akumulační podzemní i povrchové nádrže
 • závlahové systémy zejména pro zálivku veřejné zeleně
 • prvky modro-zelené infrastruktury, vč. nezbytného trubního vedení,
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné,
 • budování propustných zpevněných povrchů,
 • přestavba stávajících konvenčních odvodnění stávajících nepropustných zpevněných povrchů na odvodnění decentrální
 • zelené střechy
 • vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

KDY: 14. 9. 2022 – 31. 10. 2023

KOLIK: 85 %

 

18. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.

PRO KOHO: veřejný sektor, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve, vysoké školy, školy a školská zařízení

NA CO:

 • modernizace zázemí centra zaměřeného na klimatické vzdělávání – komplexní modelová řešení
 • vybavení a pomůcky pro exteriér a interiér, včetně terénních úprav exteriérů (nábytek, audiovizuální a informační technika, demonstrační pomůcky, didaktické modely, metodické návody a pomůcky, prvky pro zadržování vody v půdě a regulující mikroklima, terénní úpravy – vybudování jezírka, dešťové zahrady, kompostéry, inf. tabule apod.)

KDY: 7. 9. 2022 – 31. 1. 2023

KOLIK: 80 %, výše podpory na jeden projekt činí min. 3 mil. Kč, max. 40 mil. Kč; pro vybavení a pomůcky min. 1 mil. Kč a max. 10 mil. Kč

Více informací ZDE.

 

16.výzva – Rekultivace starých skládek

Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

PRO KOHO: veřejný sektor, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve , Obchodní společnosti a družstva, Společenství vlastníků jednotek, Zájmová sdružení právnických osob, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající

NA CO: rekultivace starých skládek,

KDY: 7. 9. 2022 – 18. 11. 2023

KOLIK: 85 %, min. 1 mil. Kč

Více informací ZDE.

 

15.výzva – Sanace lokalit s ekologickou zátěží

Výzva podporuje projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.

PRO KOHO: veřejný sektor, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve , Obchodní společnosti a družstva, Společenství vlastníků jednotek, Zájmová sdružení právnických osob, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající

NA CO: odstranění kontaminace ze složek životního prostředí – podzemních či povrchových vod, sedimentů,

KDY: 7. 9. 2022 – 18. 1. 2023

KOLIK: 50 – 85 %, min. 1 mil. Kč

Více informací  ZDE.