Vyhlášení první vlny výzev v IROP je za dveřmi

22. 2. 2022

 

Pokud chce obec, příspěvková organizace či jiný typ žadatele z oblasti veřejné sféry získat dotaci z fondů EU, měla by zpozornět! V červnu roku 2022 bude vyhlášena dlouho očekávaná tzv. první vlna výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V této první vlně bude možné podat žádost o dotaci v těchto oblastech:

  • dotace v oblasti dopravy (nízkoemisní a bezemisní vozidla, plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, dopravní telematiku, přestupní terminály, parkoviště P+R, chodníky, cyklostezky);
  • dotace v oblasti školství (mateřské, základní, střední školy i zájmové vzdělávání);
  • dotace v oblasti eGovernmentu (elektronizace veřejné správy, kyberbezpečnost);
  • dotace v oblasti sociální infrastruktury (sociální služby, sociální bydlení);
  • dotace v oblasti zdravotnictví (modernizace nemocnic a krajských hygienických stanic);
  • dotace v oblasti kulturního dědictví (kulturní památky, muzea, knihovny).

Ve 2. polovině roku 2022 by měly být následně vyhlášeny výzvy v těchto oblastech:

  • dotace v oblasti revitalizace veřejných prostranství;
  • dotace v oblasti infrastruktury cestovního ruchu (např. budování/rekonstrukce turistických informačních center, budování/revitalizace odpočívadel, parkovišť, sociálního zařízení).

Výše dotace se bude odvíjet nejen podle typu žadatele, ale i podle jeho územní působnosti. Obecně lze konstatovat, že obce ve většině případů dosáhnou na dotaci ve výši 85 %.

Už nyní evidujeme enormní zájem o dotace ve většině výše uvedených oblastech. Nové programové období 2021-2027 je nastaveno nikoli jako bodovací, nýbrž jako časová soutěž. Jednotlivé výzvy budou otevřeny řádově desítky měsíců a uzavřeny budou, jakmile podané projekty naplní vymezenou finanční alokaci podporované oblasti. Je tedy zřejmé, že důležitou roli v tomto období bude hrát ČASOVÉ HLEDISKO. Čím atraktivnější výzva pro žadatele, tím kratší doba vyhlášení výzvy. V případě stavebních projektů je nutné při podání žádosti disponovat projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, příp. minimálně žádostí o stavební povolení. Nyní je tedy opravdu nejvyšší čas na projektovou přípravu projektových záměrů.